Algemene voorwaarden van K.C.V. vlaanderen vzw

  1. Algemeen

1.1.        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van K.C.V. vlaanderen vzw. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van K.C.V. vlaanderen vzw. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2.        Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. K.C.V. vlaanderen vzw behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3.        Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door K.C.V. vlaanderen vzw erkend.

1.4.        K.C.V. vlaanderen vzw garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

  1. Levering

2.1.        Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de verkoop op afstand zal K.C.V. vlaanderen vzw bestellingen tenminste binnen de 30 dagen uitvoeren. Indien de bestelling niet meer, of slechts gedeeltelijk voorradig is, totaal niet meer leverbaar is, of indien er vertraging optreedt om een andere reden, ontvangt de koper binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht. In dit geval heeft de koper ook het recht de bestelling zonder kosten of ingebrekestelling te annuleren.

2.3.        Aan de leveringsplicht van K.C.V. vlaanderen vzw zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door K.C.V. vlaanderen vzw geleverde zaken één keer aan de koper zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4.        Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

  1. Prijzen

3.1.        Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de uitgever tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2.        Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Producten worden niet tegen een foutieve prijs geleverd.

3.3.        Alle prijzen in de webshop zijn in EURO’s, inclusief BTW en inclusief verzendkosten.

3.4.        Prijzen en aanbiedingen in de webshop kunnen verschillen van prijzen en aanbiedingen in onze winkels. Er kunnen ook geen rechten aan worden ontleend.

  1. Zichttermijn / herroepingsrecht / klachten

4.1.        De koper heeft het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de koper na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan K.C.V. vlaanderen vzw heeft teruggezonden, is de koop een feit.

4.2 De koper is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk of via e-mail (webshop@dienstencentrumkcv.be) melding te maken bij K.C.V. vlaanderen vzw.

4.3 Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de koper.

4.4 De terugzending geschiedt aan een van onze winkels of kan in een van onze winkels worden binnengebracht met het origineel van de factuur, orderbon en het ingevulde retourformulier.

4.5 De koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.

4.6 Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Van multimediaproducten (zoals cd’s en dvd’s) mag de plastic verzegeling niet verbroken zijn. Indien de zaken bij de koper zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op terugzending en is de koop een feit.

4.7 Met inachtneming van wat is bepaald in  lid 4.1 tot en met 4.6, draagt K.C.V. vlaanderen vzw er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending de terugbetaling wordt uitgevoerd.  Wordt de volledige bestelling geretourneerd dan worden ook de verzendkosten terugbetaald.

4.8.        Indien u een klacht of een opmerking heeft kunt u een mail sturen aan: webshop@dienstencentrumkcv.be. Wij zullen dan binnen de 5 werkdagen reageren (werkdagen zijn de openingsdagen van onze winkels dinsdag t/m zaterdag)

  1. Gegevensbeheer

5.1.        Indien u een bestelling plaatst bij K.C.V. vlaanderen vzw, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van K.C.V. vlaanderen vzw. K.C.V. vlaanderen vzw houdt zich aan de privacywet en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

5.2.        K.C.V. vlaanderen vzw respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3.        K.C.V. vlaanderen vzw maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Indien u deze mails niet meer wenst te ontvangen, stuurt u een verzoek tot uitschijven naar de verzender van deze mailing.

  1. Aanbiedingen

6.1.        Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

6.2.        Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper behoudt K.C.V. vlaanderen vzw zich het recht de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

6.3.        Mondelinge toezeggingen verbinden K.C.V. vlaanderen vzw slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

6.4   Aanbiedingen van K.C.V. vlaanderen vzw zijn tijdsgebonden en niet automatisch van toepassing op nabestellingen.

6.5.        K.C.V. vlaanderen vzw kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de koper had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

6.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

  1. Overeenkomst

7.1.        Een overeenkomst tussen K.C.V. vlaanderen vzw en een klant komt tot stand nadat een bestellingsopdracht door K.C.V. vlaanderen vzw op haalbaarheid is beoordeeld.

7.2.        K.C.V. vlaanderen vzw behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

  1. Afbeeldingen en specificaties

8.1.        Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, etc. op de website van K.C.V. vlaanderen vzw gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

  1. Overmacht

9.1.        K.C.V. vlaanderen vzw is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

9.2.        Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen op het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van K.C.V. vlaanderen vzw alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

9.3.        K.C.V. vlaanderen vzw behoudt zich in het geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is K.C.V. vlaanderen vzw gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

9.4.        Indien K.C.V. vlaanderen vzw bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke bestelling

  1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

10.1.      Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.

10.2.      Geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst tussen K.C.V. vlaanderen vzw en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Brussel.

Onze adresgegevens:

K.C.V. vlaanderen vzw
Kortrijkstraat 17
8700 Tielt
België

webshop@dienstencentrumkcv.be

Ondernemingsnummer 0416337856